Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті водного господарства та природокористування (далі – НУВГП) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636444, від 04.06.2015 р. (далі – Ліцензія) та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензійного обсягу Національного університету водного господарства та природокористування, затвердженого Міністерством освіти і науки України 01.07.2016 р. (далі – Акту). Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Національного університету водного господарства та природокористування, (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України та Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року №1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за №1515/29645. Правила затверджені рішенням Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування (Протокол №11 від 13 грудня 2016 року).

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НУВГП

Таблиця 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Таблиця 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

Таблиця 5 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 1 Перелік спеціальностей, щодо яких застосовуються додаткові можливості правил прийому

Додаток 2 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 3 Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників

Додаток 4 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до НУВГП в 2017 році

Додаток 5 Види науково-дослідної та фахової творчої роботи за яку нараховуються додаткові бали до рейтингу при вступі для здобуття ступеня «Магістр»

Додаток 6 Правила прийому на навчання в аспірантурі

Додаток 7 Положення про приймальну комісію

Додаток 8 Положення про організацію вступних випробувань

Додаток 9 Перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» неспоріднених спеціальностей при вступі на другий курс

Додаток 10 Положення про прийом, проведення співбесід (вступних випробувань) та організації проведення конкурсу для іноземців та осіб без громадянства

Додаток 11 Положення про апеляційну комісію