Управління та адміністрування (Менеджмент організацій і адміністрування)

Код

073

Спеціалізація

Менеджмент організацій і адміністрування

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” та різних спеціальностей.

Форма навчання

денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 років навчання вивчаються професійно орієнтовані курси

Програмні результати навчання

формувати цілі  та місію  підприємства, розробляти стратегію і тактику їх здійснення; організовувати управлінські процеси на підприємствах різних форм власності та організаційно-правових форм; приймати ефективні управлінські рішення щодо планування, організації, мотивації та контролю різних сфер діяльності підприємств;  прогнозувати, проектувати та моделювати оптимальну структуру організації та її підсистем;  розробляти і впроваджувати бізнес-плани та комплекси заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності та конкурентоспроможності підприємства;  розробляти інноваційно-інвестиційну політику щодо впровадження нових видів продукції або послуг та підвищення їх  якості ;  володіти сучасними підходами до моніторингу і впровадження нововведень в організації; знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідеї; розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг);  розробляти програми виробництва та реалізації нових видів продукції з метою подальшого їх просування на ринку та виявлення рівня відповідності запитам споживачів; оцінювати економічний потенціал та динаміку розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень;   забезпечувати ефективне управління проектами; організовувати успішний власний бізнес; розвивати  професійну компетентність для здійснення дослідницької та інноваційної діяльності у галузі управління та бізнес-адміністрування з урахуванням сучасних вимог економічного середовища; креативно мислити; працювати в команді.

Практика/Стажування

під час навчання в університеті студенти проходять практику: виробнича практика та тренінг з фаху у Бізнес - центрі НУВГП.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

фахівці займаються реалізацією  всіх загальних функцій управління шляхом прийняття комплексних ефективних управлінських рішень ,  плануванням та узгодженням   потреби у різних видах ресурсів підприємства; здійсненням  системного аналізу  макро і мікросередовища організацій; здійсненням  аналізу операційної та інвестиційної діяльності організації; формуванням  та розвитком  організаційної  культури  підприємства ; здійсненням  консультаційної діяльності; використовують сучасні технології менеджменту та управління бізнес-процесами підприємств для вирішення завдань управління підприємствами; управляють матеріальними, фінансовими та трудовими ресурсами,  контролюють  та оцінюють  результати фінансово-економічної діяльності підприємства ; розробляють заходи із забезпечення необхідної якості надання послуг , використовуючи  міжнародні стандарти  ;  організовують  і контролюють  виконання виробничої програми;   здійснюють  управлінські функції на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства;  формують програми соціального  розвитку організації , забезпечують   стимулювання (мотивації) персоналу; оперативно регулюють  та контролюють діяльність  організації, обґрунтовуючи ефективність використання ресурсів та шляхи їх економії; розробляють стратегічні напрями розвитку організації та забезпечують  її конкурентоспроможність.

Випускник зможе працювати на посадах:

  • керівника підприємства чи організації;  керівника  малих підприємств;
  • керівника  економічних та адміністративних підрозділів; керівника підрозділів кадрів і трудових відносин;  керівника  підрозділів матеріально-технічного постачання,  маркетингу підрозділів комерційного або побутового обслуговування  та інш.;  
  • менеджера з питань комерційної діяльності, менеджера  з адміністративної роботи, менеджера  з логістики, менеджера  з маркетингу, менеджера  з персоналу, менеджера  з постачання, менеджера з реклами, менеджера  із збуту, менеджера  із зв’язків з громадськістю, менеджера  із зовнішньоекономічної діяльності;
  • фахівця  з управління проектами, фахівця  з ефективності підприємництва, аналітика  з дослідження  ринку, консультанта  з економічних питань, а також з питань організації та управління підприємством.

Випускники магістратури можуть займатися науково-педагогічною діяльністю і мають право викладати фахові дисципліни у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації.

  • 0.0/5 rating (0 votes)