Теплогазопостачання і вентиляція (Магістр)

Код

192 Будівництво та цивільна інженерія

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та рівня «спеціаліст» неспоріднених спеціальностей.

Форма навчання

денна, заочна (дистанційна).

Механізми визнання попереднього навчання

за умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів (2700 годин) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 120 кредитів (3600 годин) для неспоріднених спеціальностей, захист магістерської випускової роботи.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

вміння читати, розуміти і створювати ділові документи,

проводити обговорення професійних і наукових проблем та здійснювати усний обмін

інформацією іноземною мовою; організовувати безпечні умови праці на будівельних

майданчиках, здійснювати соціальний захист працівників під час виконання трудових

обов’язків, брати участь у розробці організаційних заходів безпеки в мирний та воєнний час,

оцінювати стійкість роботи об’єктів національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій

і визначати заходи з її підвищення; використовувати комп’ютерні прикладні програми,

комп’ютерні мережі та інформаційні технології в наукових дослідженнях; брати участь в

розробці систем управління підприємством та у плануванні виробництва, організовувати

виробничий маркетинг; викладати за профілем теплогазопостачання і вентиляції в

навчальних закладах; визначити проблемні ситуації та формувати наукові проблеми зі

встановленням їх актуальності та наукової новизни, вибирати й обґрунтовувати методи

наукових досліджень, складати методики та будувати моделі теоретичних і

експериментальних досліджень, здійснювати інформаційний і патентний пошук по проблемі,

складати й оформлювати заявки на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, знаки для

товарів і послуг, “ноу-хау” та раціоналізаторські пропозиції; давати кількісну оцінку

споживання теплової енергії, визначати режими регулювання відпуску теплоти, проектувати

системи теплопостачання, теплові пункти і системи опалення промислових підприємств, у

тому числі з використанням вторинних і поновлюваних енергетичних ресурсів; проектувати

системи теплогазопостачання сільськогосподарських споруд; визначати вимоги до

енергоефективних будівель, використовувати енергоефективне обладнання, проектувати

засоби контролю і обліку в системах ТГВ; обґрунтовувати і вибирати системи

газопостачання промислових і комунальних підприємств, проектувати системи і споруди

газопостачання населених пунктів з урахуванням газотранспортних систем України, їхньої

надійності, умов газоспоживання та екологічних аспектів використання газу; обґрунтовувати

та вибирати системи формування мікроклімату будівель і споруд, проектувати системи

промислової, аварійної та протипожежної вентиляції, пневмотранспорту та аспірації;

проектувати автономні системи інженерного обладнання будівель і споруд; визначати

теплові схеми котельних установок малої потужності та обирати конструкції малих котлів,

проектувати допоміжні пристрої котельних установок малої потужності; обґрунтовувати

вибір альтернативних, вторинних і поновлюваних джерел енергії для теплопостачання,

застосовувати геліосистеми гарячого водопостачання; визначати техніко-економічні аспекти

та обирати технологію проектних робіт, використовувати системи автоматизованого

проектування.

Практика/Стажування

науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою, стажування та підвищення кваліфікації в інших навчальних закладах.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю підготовлені до роботи за

такими видами професійної діяльності: будівництво трубопроводів і прокладання ліній

енергозабезпечення місцевого призначення; монтаж систем опалення, вентиляції та

кондиціювання повітря; газопровідні роботи. Фахівці здатні виконувати таку професійну

роботу: майстер виробничої дільниці, лабораторії, служби; майстер будівельних і монтажних

робіт; інженер-технолог; інженер з якості, інженер зі стандартизації; технолог; інженер з

технічного нагляду, інспектор; інженер з експлуатації споруд та устаткування

теплогазопостачання і вентиляції. Фахівці можуть займати такі первинні посади: інженер I

категорії, інженер II категорії, інженер із нагляду за будівництвом I категорії, інженер із

нагляду за будівництвом II категорії, інженер з організації і нормування праці I категорії,

інженер з організації і нормування праці II категорії, інженер із проектно-кошторисної

роботи I категорії, інженер із проектно-кошторисної роботи II категорії, інженер-

проектувальник I категорії, інженер-проектувальник II категорії, інженер з якості I категорії,

інженер з якості II категорії, викладач в закладах середньої та вищої освіти, інженер-

дослідник, науковий співробітник у навчально-наукових інститутах, лабораторіях, науково-

виробничих підприємствах.

  • 0.0/5 rating (0 votes)