Назва галузі

Освіта

Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)

Код

011

Тривалість програми

1,6 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

На основі повної вищої освіти.

Форма навчання

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом

Загальний профіль програми

Упродовж 1,6 року навчання вивчають професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

  1. Соціально-особистісні компетенції:

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки щодо інших людей і щодо природи (принципи біоетики);

- знання норм здорового способу життя та розуміння щодо необхідності їх дотримання впродовж усього життя;

- розуміння необхідності навчання та власного розвитку впродовж усього життя;

- розуміння необхідності конструктивного ставлення до критики та самокритики, оцінювання та презентації власного досвіду та досягнень;

- знання та розуміння законів, закономірностей, методів та підходів творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері;

- знання та розуміння законів і методів міжособистісних комунікацій, норм толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності;

- розуміння необхідності бути наполегливим у досягненні мети та якісного виконання робіт у професійній сфері;

- знання правових норм і законів суспільства та розуміння щодо необхідності їх дотримання впродовж усього життя.

  1. Загальнонаукові компетенції:

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;

- базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для здатності використовувати математичні методи в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін;

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.

 

  1. Інструментальні компетенції:

- знання та розуміння правил письмової й усної іноземної мови (мов);

- знання методів і правил роботи з комп'ютером та роботи в Інтернеті;

- знання законів, методів і правил управління інформацією та роботи з документами;

- знання законів, методів і методик проведення наукових і прикладних досліджень;

- здатність до реалізації стандартних програм, спрямованих на попередження відхилень в соціальному й особистісному статусі і розвитку, а також професійних ризиків;

- здатність до відбору і застосування діагностичних методик, адекватним цілям ситуації і контингенту респондентів;

- здатність здійснювати опис структури діяльності професіонала у форматі певної сфери;

- здійснення процедур надання індивіду, групі, організації психологічної допомоги з використанням сучасних методів і технологій;

- здатність виявляти специфіку психічного функціонування людини з врахуванням особливостей вікових етапів та індивідуального розвитку;

- психологічна діагностика рівня розвитку пізнавальної та мотиваційно-вольової сфери, функціональних станів, особистісних якостей із метою гармонізації психічного функціонування людини;

- прогнозування змін і динаміки рівня розвитку і функціонування пізнавальної і мотиваційно-вольової сфери, самосвідомості, особистісних якостей і акцентуацій;

- здатність до організаційно-управлінської діяльності;

- здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для особистісного зростання фахівця.

  1. Спеціалізовано-професійні:

- здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в науково-педагогічній діяльності;

- здатність володіти базовим інструментарієм практичної роботи;

- здатність аналізувати закономірності поведінки суб’єкта;

- здатність до наукової самоорганізації професійної діяльності;

- здатність оцінювати ефективність проведених заходів;

- здатність конструктивного відношення до власної професійної діяльності;

- здатність володіння методами самокорекції, самоаналізу, бажання особистісного і професійного зростання, вдосконалення;

- здатність аналізувати й узагальнювати інформацію, робити відповідні висновки і формулювати рекомендації;

- здатність враховувати основні методологічні проблеми у діагностичній та корекційній роботі;

- здатність здійснювати психокорекцію своєї особистості;

- здатність здійснювати моніторинг пізнавальних і спеціальних здібностей і можливостей учнів і студентів;

- здатність забезпечувати умови для саморозвитку, самовираження та самореалізації учнів;

- здатність створювати структурно-логічні схеми, навчальні плани спеціальностей та індивідуальні навчальні плани студентів за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

- здатність створювати шкали оцінювання навчальної діяльності студента та моделі моніторингу якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

- здатність планувати, організовувати й аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів;

- здатність аналізувати освітнє середовище та освітній процес з позиції сучасних досягнень у педагогіці;

- проектувати програми корекції та формування освітнього середовища, використовувати різноманітні засоби та методи впливу на суб'єктів освітнього процесу;

- здатність застосовувати теоретичні знання й навички для оволодіння діагностико-корекційними методами;

- здатність добирати адекватні досліджуваному феномену науково-педагогічні методи;

- здатність визначати детермінанти особистісної проблематики учасників на плинному матеріалі;

- здатність проводити самоаналіз власної професійної діяльності; моделювати ситуації й апробувати нові форми поведінки;

- здатність досліджувати усталені особистісні характеристики індивіда, які впливають на його професійну й особистісну сферу за допомогою різних методів діагностики.

Практика/Стажування

Асистентська практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

2310.2 «Асистент», 2310.2 «Викладач вищого навчального закладу», і може займати первинні посади: викладач-стажист; асистент за умов наявності досвіду виробничої або науково-педагогічної діяльності не менше 2-х років із спрямування наукових досліджень та підготовки кадрів в структурному підрозділі навчального закладу.

Кафедри, які забезпечують виконання програми

  • 0.0/5 rating (0 votes)