Менеджмент (Управління проектами)

Код

073

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” та різних спеціальностей.

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 років навчання вивчаються професійно-орієнтовані навчальні дисципліни.

Програмні результати навчання

розуміти і уміти застосовувати термінологію проектного менеджменту, у тому числі англійською мовою; обґрунтовувати вибір методології управління проектами для конкретного проекту та для організації в цілому; володіти методами обґрунтування бізнес-цілей реалізації проекту, розробляти і проводити експертизу бізнес-планів проекту; описувати бізнес-процеси при запровадженні корпоративної системи управління проектами; планувати проекти різних рівнів складності із застосуванням сучасних інформаційних систем; уміти формувати, розвивати та управляти командою проекту; уміти контролювати процеси реалізації проектів і програм; розуміти і уміти застосовувати у практиці особливості управління інформаційними, соціальними, інноваційними та соціальними проектами; уміти застосовувати різні інформаційні системи для управління усіма фазами проектів.

Практика/Стажування

під час навчання в університеті студенти проходять практику: виробнича практика та тренінг з фаху у Бізнес - центрі НУВГП.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю на основі застосування сучасних методологій проектного менеджменту обґрунтовують бізнес-цілі проектів, складають бізнес-плани та проводять експертизу проектів; застосовують сучасні інформаційні системи та хмарні технології для управління портфелями, програмами і проектами; запроваджують проектно-орієнтоване та проектно-кероване управління в організаціях; керують процесами ініціювання проектів; складають плани управління проектами; проводять діагностику бізнес-процесів організацій при запровадженні корпоративних систем управління проектами; планують зміст, терміни, бюджет, ризики та інші складові управління проектом; контролюють процеси реалізації та завершення проектів; готують розпорядчу та звітну документацію в проектах; організовують процеси здійснення закупівель в проектах; здійснюють управління ресурсами в проектах; формують проектні команди та управляють ними; проводять перемовини із замовниками, спонсорами та іншими зацікавленими сторонами проектів.

Випускник зможе працювати:  

- керівником проектів і програми у сфері матеріального і нематеріального виробництва, а також займати посади директора програми, директора проекту, сертифікованого менеджера проекту, професійного менеджера проекту, практикуючого менеджера проекту в організаціях різних видів економічної діяльності та розмірів.

  • 0.0/5 rating (0 votes)