Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)

Код

073

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” та різних спеціальностей.

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 років навчання вивчаються професійно орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

ідентифікувати та пояснити термінологію з менеджменту природоохоронної діяльності; описати, інтерпретувати та обґрунтовувати законодавчі і теоретичні бази, державні механізми і сучасні технології управління природними ресурсами; володіти методами здійснення контролю на всіх ієрархічних рівнях; вміти застосовувати основні принципи і форми організації природоохоронної діяльності у різних організаціях; використовувати методологію наукових досліджень в галузі; знати і розуміти стандарти та закони у галузі; використовувати інформаційне забезпечення для управління природоохоронною діяльністю; вміти мотивувати та організовувати ведення природоохоронної діяльності щодо об’єктів економічної діяльності які направленні на дотримання чинного законодавства в галузі охорони і раціонального використання природо-ресурсного потенціалу; вміти проводити соціо-еколого-економічне обґрунтування доцільності проектів та програм реалізації проектів у галузі природокористування та природоохоронної діяльності; реалізовувати екологічну політику; використовувати системи еколого-економічного інструментарію та законодавчо-нормативних документів з метою формування екологічно безпечного навколишнього природного середовища; проводити системні дослідження аспектів екологічної безпеки та практичних навичок ефективного управління екологічними проектами протягом фаз життєвого циклу або програми.

Практика/Стажування

під час навчання в університеті студенти проходять практику: виробнича практика та тренінг з фаху у Бізнес - центрі НУВГП.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю на основі нормативної та законодавчої бази приймають оптимальні рішення з  управління природними ресурсами; проектують та впроваджують природоохоронні заходи; розробляють екологічні програми і проекти; здійснюють еколого-економічне обґрунтування практичних рішень з використання природних ресурсів; розробляють рекомендації щодо оптимізації використання природних ресурсів; організовують роботи з реалізації екологічних та соціальних проектів; розробляють екологічні стратегії; проводять системний аналіз інформації про стан і тенденції змін навколишнього природного середовища; планують, розробляють системи екологічного менеджменту на підприємствах; аналізують та впроваджують  «зелені» технології та проекти; контролюють дотримання суб’єктами господарювання  природоохоронного законодавства; оцінюють екологічні ризики; проводять оцінку результативності інноваційних екологічних проектів, використовуючи нові методики розрахунку й обґрунтування соціально-економічних показників; проводять оцінку еколого-економічних проблем природокористування у різних галузях; координують громадські слухання та консультації з питань сталого розвитку та тенденцій змін природного навколишнього середовища; проводять планування потреби у ресурсах для забезпечення природоохоронної діяльності; організовують  природоохоронну діяльність.

Основні напрями професійної діяльності – управлінська, організаційна, мотиваційна, контрольна, маркетингова, екологічна, водогосподарська,  зовнішньоекономічна, інформаційно-аналітична, технологічна, дослідницька, координаційно-інтеграційна, освітня.

Випускник зможе працювати:

- на середньому рівні управління природоохоронною діяльністю у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, в закладах освіти й науково-дослідних установах;

- менеджер з використання водних ресурсів та природокористування; 

- менеджер з питань регіонального розвитку (менеджер екологічних проектів);

- менеджер з адміністративної діяльності;

- менеджер систем якості, систем екологічного менеджменту;

- менеджер екологічних систем;

- фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; 

- керівниками (підприємцями)

  • 0.0/5 rating (0 votes)