Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності)

Код

073

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” та різних спеціальностей.

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом.

Загальний профіль програми

протягом 1,5 років навчання вивчаються навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки і професійної підготовки.

Програмні результати навчання

розуміти та уміти застосовувати термінологію з інноваційного менеджменту, у тому числі англійською мовою; розуміти систему менеджменту організацій та уміти організовувати інноваційну діяльність; уміти управляти інноваційними проектами; уміти формувати стратегії фінансування проектів та обґрунтовувати інвестиційні рішення; розуміти інноваційну політику України та зарубіжних країн; уміти управляти фінансами та забезпечувати фінансову стійкість організації; уміти розробляти інноваційні стратегії і програми організації; володіти методами обґрунтування бізнес-цілей реалізації проекту, розробляти і проводити експертизу бізнес-планів проекту; уміти застосовувати різні інформаційні системи для управління усіма фазами інноваційних проектів; розуміють інноваційну інфраструктуру та принципи її функціонування.

Практика/Стажування

під час навчання в університеті студенти проходять практику: виробнича практика та тренінг з фаху у Бізнес - центрі НУВГП.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю на основі застосування сучасних методологій інноваційного менеджменту обґрунтовують бізнес-цілі інноваційних проектів, складають бізнес-плани та проводять експертизу інноваційних проектів; застосовують сучасні інформаційні системи та хмарні технології для управління інноваційними проектами; формують проектні команди для управління стартапами та управляють ними; проводять перемовини з венчурними фондами, інноваційними бізнес-інкубаторами та іншими інвесторами щодо фінансування інноваційних проектів; управляють проектами виводу нової продукції на ринок; розробляють стратегії та оперативні плани інноваційної діяльності організацій та забезпечують їх реалізацію; управляють процесами розроблення технічних, технологічних, ринкових та організаційних інновацій; забезпечують захист інтелектуальної власності та проводять трансфер технологій в Україні та за кордоном; управляють процесами корпоратизації інноваційних організацій.

Випускник зможе працювати:  

- менеджером інноваційних проектів і програм, менеджером з інноваційної діяльності, менеджером з комерціалізації інтелектуальної власності, експертом з питань інтелектуальної власності, директором, комерційним директором, антикризовим менеджером на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності і видів економічної діяльності, в органах державної влади, державних установах, організовувати власний бізнес.

  • 0.0/5 rating (0 votes)