Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Код

141

Спеціалізація

відсутня

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS.

Форма навчання

денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси

Програмні результати навчання

- знання в галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки; знання в галузі обчислювальної техніки та програмування володіння навичками роботи з комп'ютером та сучасними програмними пакетами для вирішення проектно-конструкторських задач в галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки;

- знання основних нормативно-правових актів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів;

- знання сучасних методик та алгоритмів розрахунку й проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів і систем;

- уміння формалізувати задачі з прийняття рішень в електроенергетичній галузі;

- правильно обирати та застосовувати найбільш ефективні методи оптимізації в залежності від структури математичної моделі;

- складати, використовуючи результати аналізу наукової, технічної та нормативно-технічної інформації, патентного пошуку та діючої розробку пристроїв та систем захисту, автоматики, телемеханіки, передачі інформації, диспетчерського та технологічного управління об'єктами електричних станцій, електричних мереж та перетворювальних комплексів;

- використовуючи структурну схему будови виробу, знання принципу його дії та діючу нормативну базу і ЄСКД, розробляти проектну та робочу конструкторську документацію на електроенергетичні, електротехнічні та електромеханічні комплекси і системи з використанням сучасних інформаційних технологій та програмних середовищ;

- розв'язувати класичні, комплексні і непередбачувані завдання при розробці та проектуванні електроенергетичних систем із застосуванням сучасних та інноваційних підходів до їх вирішення;

- використовуючи типові розрахунки, діючі програми та методики розраховувати економічну ефективність від впровадження нових комплексів захисту, автоматики та керування електричних мереж та електроенергетичних систем;

- знання принципів, методів, засобів, математичних моделей елементів електротехнічних та електромеханічних комплексів та систем, систем захисту, автоматики, інформаційного забезпечення та управління;

- принципів та методів розрахунку їх параметрів;

- математичних моделей елементів електроенергетичної системи різного ступеня складності для подальшого аналізу і розрахунків нормальних і аварійних режимів;

- стандартів ЄСКД, ЄСТД та діючих нормативів;

- уміння читати креслення та користуватись нормативно-технічною, конструкторською та технологічною документацією;

- уміння підбирати відповідне устаткування, апаратуру, прилади та інструменти для робіт, пов'язаних з електричним монтажем, налагодженням і введенням в експлуатацію елементів електротехнічних та електромеханічних комплексів та систем, систем захисту, автоматики, інформаційного забезпечення та управління як на діючих об'єктах під час реконструкцій, так і під час спорудження нових об'єктів;

- здійснювати електромонтажні та налагоджувальні роботи з впровадження пристроїв захисту, автоматики, телемеханіки, диспетчерського та технологічного керування об'єктами електричних станцій, електричних мереж, перетворювальних комплексів;

- виконувати приймально-здавальні випробування під час введення в дію систем керування на об'єктах електричних систем;

- здійснювати оперативне обслуговування систем захисту, автоматики, телемеханіки, диспетчерського та технологічного керування об'єктами електричних станцій, електричних мереж, перетворювальних комплексів;

- уміння застосовувати результати аналізу перехідних процесів для попередження аварійних ситуацій на об’єктах електроенергетики;

- знання сучасних методів моделювання елементів електричних мереж та електроенергетичних систем, комплексів захисту, автоматики та керування, технологічних процесів виробництва, передачі та розподілу електричної енергії;

- знання основ сучасної психолого-педагогічні теорії;

- уміння пошуку та аналізу наукової, технічної та нормативно-технічної інформації в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;

- уміння досліджувати фізичні явища та процеси при виробництві, передачі, розподілі та споживанні електроенергії;

- уміння аналізувати передовий вітчизняний та закордонний досвід щодо ефективної експлуатації, ремонту, технічного обслуговування комплексів захисту, автоматики,  iнформаційного забезпечення та керування.

Практика/Стажування

під час навчання в університеті студенти проходять виробничу практику з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки на виробничих підприємствах та в проектних організаціях.
  • 0.0/5 rating (0 votes)