Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Код

151

Тривалість програми

1,5 роки

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин);

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР “бакалавр”, “спеціаліст” та різних спеціальностей ;

Форма навчання

денна, заочна;

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає;

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом;

Загальний профіль програми

протягом 1,5 року навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси

Програмні результати навчання

Проводити аналіз технічних умов на проектування пристроїв, а також раціонального варіанту побудови систем автоматики; проектувати типові задавачі та регулятори, розробляти елементи конструкції пристроїв за допомогою ліцензійного програмного забезпечення, оформляти необхідну проектно-конструкторську технічну документацію; орієнтуватись у варіантних підходах щодо вибору методу проектування функціонального вузла системи автоматизації при забезпеченні заданих технічних та метрологічних характеристик при мінімальній складності обчислень; розробляти структуру моделі системи автоматизації, та будувати моделі її елементів; розробляти імітаційні моделі систем керування; здійснювати тестування та метрологічну повірку технічних засобів автоматизації; вирішувати задачі ідентифікації керованого об’єкта шляхом побудови його нейромоделі та розроблення нейромережевого алгоритму управління відповідно до обраного критерію якості; синтезувати адаптивні алгоритми управління технологічними  об’єктами з використанням  технологій штучних   нейронних мереж і нечіткої логіки; здійснювати моделювання в середовищах математичних пакетів відповідно до особливостей задачі моделювання; використовувати функціональні можливості середовищ програмування програмованих логічних контролерів (ПЛК) на усіх стадіях життєвого циклу програмного забезпечення; відлагоджувати програмне забезпечення для ПЛК засобами емуляторів, тестувати програмне забезпечення в ручному режимі та розробляти програмні модулі для автоматичного тестування; проектувати системи автоматизованої розробки сигналів

Практика/Стажування

під час навчання в університеті студенти проходять виробничу практику із автоматизації технологічних процесів на виробничих підприємствах та в проектних організаціях. Під час практики на виробництві студенти закріплюються за кваліфікованими спеціалістами

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою;

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю займаються створенням та експлуатацією систем автоматизації технологічних процесів, установок та агрегатів, які забезпечують підтримку обраного режиму функціонування.
Випускник може займати первинні посади:

  • інженер-дослідник з автоматизованих систем керування виробництвом;
  • інженер-дослідник з механізації та автоматизації виробничих процесів;
  • інженер з налагодження й випробувань систем автоматизації;
  • інженер з ремонту технічних засобів автоматизації;
  • 3.0/5 rating 1 vote