Кафедра прикладної математики

Завідувач  кафедри: 

Мартинюк Петро Миколайович
доктор технічних наук, професор

Адреса: 
 вул. Соборна 11, навчальний корпус №1, ауд. 125
Телефони: 
 вн. 777
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

Професорсько-викладацький склад кафедри

  • 4 професори
  • 5 доцентів
  • 10 старших викладачів
  • 2 асистенти

Основні навчальні дисципліни які викладаються на кафедрі

•    алгоритми і дискретні структури даних;
•    аналіз даних та математична статистика;
•    архітектура обчислювальних систем та системне програмування;
•    бази даних;
•    безпека інформаційних систем та захист інформації;
•    випадкові процеси та їх моделювання;
•    геоінформаційні системи;
•    диференціальні рівняння;
•    економіка програмного забезпечення (економіка і бізнес);
•    інформаційні мережі;
•    інформаційні системи;
•    інформаційні та комп’ютерні мережі, їх адміністрування;
•    командна розробка програмних проектів;
•    комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія;
•    математичне і комп`ютерне моделювання природних і техногенних систем;
•    математичне моделювання;
•    методи обчислень;
•    методи оптимізації та дослідження операцій;
•    методика викладання математики та інформатики у вищій школі;
•    методологія наукових досліджень;
•    моделювання ризиків складних систем;
•    об`єктно-орієнтоване програмування;
•    обробка зображень та мультимедіа;
•    операційні системи;
•    основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнавання образів;
•    прикладне програмне забезпечення;
•    програмування для Android та unix-вмісних систем;
•    програмування засобами С# .NET;
•    програмування і підтримка веб-застосувань;
•    програмування;
•    проектування та тестування програмних систем
•    проекційно-сіткові та безсіткові методи математичної фізики;
•    рівняння математичної фізики;
•    розробка ігор;
•    сучасні та спеціалізовані мови програмування;
•    теорія керування;
•    теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень;
•    теорія функцій комплексної змінної;
•    тестування програмного забезпечення;
•    чисельні методи математичної фізики;
•    комп’ютерні, педагогічні та виробничі практики.

Навчально-лабораторна база кафедри

•    Комп’ютерний клас  (ауд.139, 141)


Iсторiя кафедри прикладної математики


•    Кафедра створена 1 вересня 1997 р. і мала початкову назву кафедра інформаційних систем та математичного моделювання. Її очолив д.т.н., проф. А.П. Власюк. У 1999 р. на кафедрі ліцензовано спеціальність «Прикладна математика», у зв'язку з чим вона отримала назву кафедра прикладної математики.
•    У 2013 р. кафедру очолив к.ф.-м.н., доц. Ю. В. Турбал.
•    З липня 2016 р. посаду завідувача кафедри обійняв д.т.н., доц. П.М. Мартинюк.
•    Кафедра є випусковою зі спеціальності «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та статистика” за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр». У 2013 р. ліцензовано напрям підготовки «Інформатика» (зараз – спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології»). У 2016 році ліцензовано новий напрям підготовки 122 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології».
•    На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура.
•    На кафедрі працювали і працюють нині ряд відомих вчених в галузі прикладної математики: д.ф.-м.н., проф. О.Г. Наконечний, д.ф.-м.н., проф. І.М. Ляшенко, д.т.н., проф. П.І. Ковальчук та д.т.н., проф. А. Я. Бомба. Наукову школу з математичного моделювання процесів у пористих середовищах заснував д.т.н., проф. А. П. Власюк. У рамках цієї школи захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. д.пед.н. проф. Ю.Й. Тулашвілі очолює наукову школу з інформаційних аспектів навчання людей із порушеннями зору. Д.т.н. Ю.В. Турбал та представники його наукового напряму займаються проблемами відокремлених хвиль.
•    На кафедрі виконується науково-дослідна робота, працює науково-дослідна лабораторія «Математичне та комп'ютерне моделювання природних, техногенних та інформаційних систем». Колектив викладачів кафедри неодноразово здобував право на проведення науково-дослідних робіт в рамках держбюджетного фінансування.
•    У 2012 р. проф. О.Г. Наконечний став лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки. Науковці кафедри постійні учасники всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, друкуються в провідних фахових виданнях, успішно працюють над дослідженнями в галузі математичного та комп'ютерного моделювання природних, техногенних та інформаційних систем.
•    Для забезпечення дисциплін навчального плану спеціальностей «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інженерія програмного забезпечення» та інших спеціальностей розроблено і затверджено робочі програми, методичні вказівки до виконання курсових, дипломних та магістерських робіт. Проводиться робота по забезпеченню навчального процесу посібниками та підручниками. На даний час видано 11 навчальних посібників та підручників, в тому числі з грифом МОН України, 5 монографій. Матеріально-технічна база кафедри відповідає сучасним вимогам. Вона включає в себе: спеціалізовані навчальні аудиторії, чотири комп’ютерних класи, науково-дослідну лабораторію. Аудиторії та лабораторії обладнані сучасними технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою. У кожному з комп’ютерних класів розміщено по п’ятнадцять комп’ютерів, на яких встановлено необхідне програмне забезпечення, що дозволяє проводити навчальний процес відповідно до сучасних вимог. Проведено локальну комп’ютерну мережу, є доступ до всесвітньої мережі Internet.
•    Значна увага на кафедрі прикладної математики приділяється міжнародному та міжрегіональному співробітництву з науково-педагогічними колективами споріднених кафедр вищих навчальних закладів України. Зокрема, з кафедрами системного аналізу та теорії прийняття рішень, моделювання складних систем, математичних методів еколого-економічних досліджень, обчислювальної математики, математичної фізики Київського національного університету ім. Т. Шевченка; кафедрами прикладної математики, інформаційних систем Львівського національного університету ім. І. Франка; кафедрою автоматизованих систем Національного університету „Львівська політехніка”; факультетом комп’ютерних наук національного університету «Києво-Могилянська академія»; кафедрою вищої математики Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя; кафедрою математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету. Кафедра тісно співпрацює з провідними науковими закладами: Інститутом математики НАН України, Інститутом кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова, Інститутом гідромеханіки НАН України, Інститутом прикладної математики і механіки НАН України. Налагоджуються контакти з рядом зарубіжних університетів.
•    Викладачі кафедри активно працюють в рамках Малої академії наук (МАН) протягом останніх десяти років. Зокрема, д.т.н. Ю. В. Турбал є керівником міського та обласного гуртків математичного моделювання. Підготував понад сорок призерів міських, обласних та всеукраїнських етапів конкурсу-захисту МАН. К.т.н., доц. О. М. Степанченко працює у Рівненській МАН учнівської молоді керівником гуртка у відділенні комп’ютерних наук. В 2011-2013 р. р. під її керівництвом здобуто призові місця на третьому етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт МАН України. Під керівництвом проф. А. П. Власюка та доцента О. П. Остапчук підготовлено п’ятьох переможців стипендіальної програми Завтра.UA благодійного фонду В. Пінчука, які стали стипендіатами даного конкурсу (2008-2012 р. р.)
•    Студенти спеціальностей «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» беруть активну участь в олімпіадах з програмування та математики Міжнародного та Всеукраїнського рівнів. Наставником олімпіадних команд з програмування є старший викладач кафедри прикладної математики В. В. Жуковський

 
Спеціальності кафедри