Економіка (Економіка довкілля та природних ресурсів)

Код

051

Тривалість програми

1 рік і 6 місяців

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та різних спеціальностей.

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти відсутні.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішна здача державного іспиту і захист магістерської випускової роботи згідно навчального плану.

Загальний профіль програми

протягом 1 року і 6 місяців навчання вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

знати: - законодавчі і нормативні правові акти та методичні матеріали з моделювання розвитку і функціонування екологічних систем (екосистем); - порядок розроблення бізнес-планів та затвердження екологічних нормативів; - методику розрахунку економічної ефективності природоохоронних заходів та сум зборів (платежів) за використання природних ресурсів і забруднення довкілля; - правила оформлення матеріалів при укладанні договорів, з врахуванням екологічних вимог; порядок та терміни складання екологічної звітності; - передовий досвід раціонального використання природних ресурсів та організації екологічно-чистого виробництва; - методи економічного моделювання, контролю і аналізу екосистем та можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення техніко-економічних розрахунків природоохоронної діяльності підприємства; -основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці; вміти: - організовувати аналітичну, планову роботу та порядок розроблення екологічного розділу в планах господарсько-фінансової діяльності підприємства; - здійснювати планування, облік та аналіз використання природних ресурсів, забруднення довкілля та природоохоронної діяльності підприємств; - здійснювати моделювання напрямів раціонального використання природних ресурсів та впровадження природоохоронних заходів.

 

Практика/Стажування

виробнича та переддипломна практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю здійснюють економічне моделювання екологічних систем; консультування з еколого-економічних питань; здійснюють управління природокористуванням, розміщенням продуктивних сил та регіональної економіки; керують проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

  • 0.0/5 rating (0 votes)