Будівництво та цивільна інженерія (гідротехнічне будівництво)

Код

192

Спеціалізація

Гідротехнічне будівництво

Тривалість програми

4 роки

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

споріднена спеціальність (за скороченим терміном навчання 2 роки); неспоріднена спеціаль-ність (з нормативним терміном навчання 3 роки), отримані на базі повної середньої освіти.

Форма навчання

денна, заочна, дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

за умови, що попередній освітній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської випус-кової роботи.

Загальний профіль програми

 упродовж першого року навчання за циклом загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, наступні курси включають за циклом професійної підготовки навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю та спеціалізаціями.

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетентностями:
• Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності.
• Демонструвати знання державотворчих та економічних наук.
• Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації.
• Оволодіння робочими навичками працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства під час їх виконання); вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату.
• Продемонструвати вправність володіння, принаймні, однією іноземною мовою, включаючи спеціальну фахову термінологію.
• Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва.
• Використовувати та розробляти технічну документацію, в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
• Продемонструвати вміння ефективно застосовувати сучасні будівельні матеріали, вироби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення.
• Створювати або застосовувати об’ємно-планувальні рішення для подальшого проектування, в тому числі з використанням інформаційних технологій.
• Оцінювати вплив інженерно-геологічних та екологічних особливостей території будівництва під час проектування та будівництва об’єктів гідроенергетичного призначення, враховувати сучасну глобалізацію кліматичних змін.
• Визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
• Розробляти конструктивні рішення для об’єкта будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати гідротехнічні споруди та їх елементи.
• Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж.
• Дотримуватись вимог чинної нормативної документації в галузі гідротехнічного будівництва.
• Виконувати економічні розрахунки запропонованих варіантів будівельних об’єктів, порівнювати їх вартості та здійснювати вибір кінцевого варіанту.
• Організовувати та управляти будівельними процесами під час зведення об’єктів будівництва та їх експлуатації, ремонту й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці.
• Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж.
За спеціалізовано-професійними компетентностями:
• Застосовувати результати інженерно-геодезичних, геологічних і гідрологічних вишукувань під час проектування гідротехнічних споруд.
• Демонструвати вміння застосовувати принципи і методи гідрологічних та гідравлічних розрахунків, виконувати фільтраційні розрахунки, визначати значення навантажень та впливів на гідротехнічні споруди.
• Демонструвати вміння застосовувати принципи і новітні методи розрахунку та проектування гідротехнічних споруд та їх елементів, а також пропонувати типові рішення.
• Використовувати сучасні технології виконання робіт в проектах з організації та технології будівництва або реконструкції гідротехнічних споруд з урахуванням техніко-економічних показників.
• Демонструвати знання виробництва та використання будівельних матеріалів, виробів і конс-трукцій, вміння оцінювати показники їх якості згідно з чинними стандартами.
• Демонструвати вміння керувати будівництвом гідротехнічних споруд, забезпечувати вимоги охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля.
• Вміти проводити обстеження технічного стану гідротехнічних об’єктів, виявляти недоліки, пропонувати та розробляти заходи щодо їх подолання.
• Пропонувати та розробляти заходи з підвищення надійності роботи гідротехнічних споруд.
• Демонструвати вміння розробляти та впроваджувати інженерні заходи, пов’язані з поточною експлуатацією гідротехнічних споруд.

Практика/Стажування

відповідно до навчального плану студенти проходять 1 навчальну практику з гідротехнічних споруд, 2 виробничі практики (з проектування, експлуатації, ремонту і експертизи гідротехнічних споруд) та переддипломну практику.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

фахівці даного профілю здатні:
• Працювати в державних, виробничих та управлінських організаціях і підприємствах: гідровузли України, теплові та атомні електростанції, басейнові та обласні управління водних ресурсів, управління каналів, будівельні організації гідротехнічних об'єктів.
• Розробляти: проекти будівництва, відновлення та реконструкції гідротехнічних об’єктів в Україні і за кордоном.
• Організовувати: моніторинг стану гідротехнічних споруд, будівництво, реконструкцію та догляд за гідротехнічними об'єктами.
Зможе працювати:
o інженером з гідротехнічного будівництва;
o інженером по нагляду за будівництвом;
o інженером з проектно-кошторисних робіт;
o інженером-проектувальником (цивільне будівництво);
o інженером з підготовки кадрів;
o інженером-дослідником;
o інженером з підготовки будівництва;
o інженером з патентної та дослідницької роботи;
o інженером з впровадження нової техніки та технології;
o інженером з управління та обслуговування систем;
o інженером з якості та стандартизації;
o спеціалістом державної служби;
o майстром підземної дільниці;
o начальником виробничої лабораторії;
o майстром дільниці;
o майстром цеху;
o інженером з охорони праці та техніки безпеки;
o інженером з технічного нагляду;
o техніком-проектувальником;
o менеджером у житлово-комунальному господарстві;
o начальником (іншим керівником) у будівництві (виконавець робіт, майстер будівельних та монтажних робіт).

  • 0.0/5 rating (0 votes)